1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Liberalerna
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Sverigedemokraterna
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Nej

Liberalerna
Ja 

Sverigedemokraterna
Nej

2A. På vilket sätt?


Liberalerna
Vi har under denna mandatperioden tagit fram tydliga och klara regler för bidrag till samtliga föreningar i kommunen. Detta har inneburit ett rättvisare och mer jämlikt bidragssystem. Att ridsporten är stor i vår kommun vet vi och vi försöker på alla sätt bidra för ökad tillgänglighet (exempelvis tydligt markerade ridspår). Vi har dessutom varit generösa med extra bidrag till föreningarna under hela pandemin. Totalt nära 3 miljoner kronor.

2B. Varför inte?


Centern
Det har inte varit aktuellt, vi har inte sett önskemål om ytterligare insatser f.n.

Sverigedemokraterna
Vi sätter oss gärna in mer i behoven vad gäller ridsporten, men har hittills helt enkelt inte uppfattat något specifikt eller uttalat behov av förstärkt stöd från kommunpolitiken för detta. Vi har såvitt jag minns inte heller blivit kontaktade av företrädare för ridsporten i frågan tidigare. Därav har vi hittills inte utvecklat någon politik specifikt för detta i Ängelholms kommun. I det bredare perspektivet verkar vi dock för att barn skall ha en aktiv och rik fritid, och där ser vi redan nu positivt även på ridsport.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Vi är ett parti med stor förankring både på landsbygd och grön näring. har dessutom bra kontakter med människor inom ridsporten. När vi får signaler om insatser inom ridsporten, då är vi absolut öppna för att lyssna och agera.

Liberalerna
Vi för en regelbunden dialog med alla våra föreningar för att på bästa sätt kunna bidra på olika sätt utifrån föreningarnas behov. Detta kommer vi att fortsätta med.

Sverigedemokraterna
Vi är öppna för dialog kring vilka behov som finns och vilket stöd ridsporten menar skulle vara värdefullt för dem från just Ängelholms kommuns sida. Vi har också tagit del av faktabladet om ridsport som ni nu bifogade, där ni listar några punkter som är politiskt viktiga. Stort tack för den informationen. Vi tar den med oss till diskussion på vårt nästa gruppmöte.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Sverigedemokraterna
För att fortsätta från nr 6, låt mig kommentera ett par av punkterna. • Kan man ta sig kollektivt till ridskolan/ridanläggningen? Kollektivtrafiken är främst en regional fråga, och där har SD poängterat att hållplatser och sträckningar bör ta hänsyn inte bara till antal boende eller arbetsplatser, utan även till fritidsverksamheter. • Stöttas ridskolorna ekonomiskt på samma sätt som andra idrotter? Det finns ramverk inom kommunen som syftar till likabehandling vad gäller stöd till alla idrotter, men det gäller oftast just bara ramverk och från SD arbetar vi aktivt med att dessa också ska uppfyllas konkret gentemot alla fritidsverksamheter. • Är ridanläggningarna i kommunen säkra, tillgänglighetsanpassade och i gott skick, samt • Följer anläggningarna miljö, arbetsmiljö- och djurskyddskrav? Jag tror det finns kommunal tillsynsansvar på detta, men här har förstås ridsporten själva också ett stort ansvar. • Finns hästen och ridskolan/ridanläggningen med som en aktör i översiktsplanearbetet? Fritidsaspekter i stort finns med, men ridsporten är en betydande aktör i sammanhanget som kräver en del infrastruktur som t.ex ridleder. Ni har en stor poäng i att ridsporten behöver beaktas i översiktsplanarbete. • Satsar kommunen på ridvägar i samma utsträckning som andra rekreationsslingor som strövstigar och stigar för mountainbike? När det gäller prioriteringar mellan olika typer av stigar/vägar för fritidsaktiviteter, behöver man nog se lite till antalet utövare, men för ridsportens del är det givetvis viktigt att den får det utrymme och den prioritering som är proportionerlig. Vi bevakar gärna från SD's sida att så sker.

Engelbert_Group