1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Kristdemokraterna
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Moderaterna
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Socialdemokraterna
Vi har varit i opposition

Sverigedemokraterna
Vi har varit i opposition

Vänsterpartiet
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Kristdemokraterna
Nej

Miljöpartiet
Ja 

Moderaterna
Ja 

Socialdemokraterna
Ja 

Sverigedemokraterna
Nej

Vänsterpartiet
Ja 

2A. På vilket sätt?


Centern
Idrott- och fritidsnämnden I Helsingborgs stad har i sin ”Inriktning för nämnden” att lika möjligheter för flickor och pojkar är en viktig grundförutsättning för nämndens arbete. Det finns dock fortfarande en hel del arbete kvar gällande jämställdhet inom idrotter. En annan viktig del i fokus under mandatperioden är utökad dialog med föreningarna och kommunikation med helsingborgarna inom idrott och fritid. Informationen från dessa används i planeringen av verksamheten. Detta gäller även föreningar; ridskolor/ridanläggningar. I det sammanhanget har samarbete skett i samband med takläggning över en av anläggningarna vid ridhuset. De föreningsdrivna anläggningarna har hög säkerhet, utbildade instruktörer och ridhästar. Välskötta enligt både arbetsmiljö- och djurskyddskrav. Merparten av ridanläggningar har bra kollektivtrafik, problemen finns till de som ligger på landsbygden eller i de mindre orterna där hållplatserna är färre och linjetätheten sämre. Staden har ett stort utbud av ridvägar/stigar både skogs- och strandmiljö. Översiktligt, bra och lättillgängligt presenterat via bl a digitala kartor på stadens hemsida. Det krävs god samverkan mellan ridföreningar, staden och markägare för fler och säkra ridvägar/stigar. Kopplat till senaste översiktsplanearbetet ÖP2021 genomfördes medborgardialoger i stationsorterna/landsbygden. I dessa kom ridvägar upp bl a i Rydebäck, input till stadsbyggnadsnämnden och förvaltningen som ska följas upp.

Miljöpartiet
Idrott- och fritidsnämndens budget är jämställd och jämlik, och barn- och ungdomar är prioriterade när det gäller halltider etc. Det finns goda möjligheter att ta sig med kollektivtrafik till till riskola/ridhus. Vi har verkat för en utökning av antalet ridleder i kommunen.

Moderaterna
Bland annat väl utbyggda ridvägar och upprustning av anläggningar.

Socialdemokraterna
Vi har bland annat skrivit en motion till Kommunfullmäktige om att vi vill se att Helsingborg satsar på en fritidsbank, där barn som vill prova på en sport eller inte har råd med utrustningen kan låna utrustning gratis. Vi vill också se säkra och bra cykelvägar som gör det enkelt att ta sig till idrottsanläggningar

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet har i sina budgetförslag lagt mer resurser till idrotts- och fritidsnämnden och även tryckt på jämställdhets och jämlikhetsperspektiv. Vi har tagit kampen för att idrott- och fritid ska vara tillgänglighetsanpassat och inkluderande. Kollektivtrafiken är en regional fråga, där vi i Vänsterpartiet velat se ungdomskort som ger ungdomar avgiftsfria resor med kollektivtrafik, vilket hade gynnat allt deltagande i idrott och fritidsaktiviteter. Ridsporten liksom andra sporter som domineras av tjejer måste ha lika villkor som de sporter som domineras av killar. Ridanläggningar och ridstigar finns med i översiktsplanearbetet, så även hästhagar. Alla föreningar har möjlighet att komma med synpunkter och kommunen har gjort ett stort uppsökande arbete för att få in synpunkter.

2B. Varför inte?


Kristdemokraterna
Under mandatperioden har Kristdemokraterna inte varit representerade i idrott- och fritidsnämnden i Helsingborg, vilket är den naturliga arenan för att driva frågor som kan stärka barns möjligheter inom ridsporten. I kommunfullmäktige har vi varit med och fattat beslut som stöttat föreningslivet i allmänhet, men inte tagit något beslut som stärkt ridsporten i synnerhet.

Sverigedemokraterna
Vi har ej fått någon information eller blivit kontaktade av någon från ridsporten om att det skulle finnas brister eller behov av att förstärka eller bygga ut för ridverksamhet/sport i Helsingborg.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
- Vi vill se fler samt än bättre underhållna och säkra ridvägar/stigar. Och att staden hjälper till i dialogprocesser med markägare. - Vi vill säkerställa att även de mindre ridskolorna/anläggningar har bra utbildnings- och säkerhetsnivå. - Landsbygdsfrågor är generellt viktiga för Centerpartiet, vi kommer fortsatt att driva frågan om bättre kollektivtrafik på landsbygden. Även fler och säkra cykelvägar till orterna sammankopplade med stadens övriga cykelvägar. - Att Helsingborg fortsätter arbetet för jämlika möjligheter för alla former av idrottsutövning och kontinuerligt ser över behovet av fler idrottshallar/anläggningar samt övriga mötesplatser för fysisk aktivitet. - Att staden arbetar för en mer jämställd idrott samt uppmuntrar till och belönar de idrottsföreningar som aktivt satsar på jämställdhet. I det sammanhanget även att stadens sponsringspengar prioriteras till föreningar som stärker jämställdhet och mångfald inom idrott.

Kristdemokraterna
För Kristdemokraterna i Helsingborg är det viktigt att värna ett starkt och livskraftigt föreningsliv, inte minst det ideela föreningslivet som vänder sig mot barn. Vi kommer under nästa mandatperiod verka för att föreningslivet fortsatt ska ha bra förutsättningar i Helsingborg. Detta genom att säkerställa att föreningsstöd, utbildning, enkla kontaktvägar in till staden och god infrastruktur finns tillgänlig. I dagsläget saknar vi kunskap om vad ridsporten i synnerhet saknar eller önskar stöd med i Helsingborg . Ni är hjärtligt välkomna att kontakta oss för att öka vår kunskap om vad ridsporten behöver för att stärka sitt arbete med barn och ungdomar i kommunen.

Miljöpartiet
Vårt mål är att så många barn och ungdomar som möjligt ska ges möjlighet att utöva/prova på den sport eller aktivitet som brinner för eller har intresse av. Och det är viktigt att vi fortsätter med de föreningsstöd som finns idag. Vi hade gärna sett att även fler med barn och ungdomar med utländsk bakgrund hade fått möjlighet att upptäcka hästar och ridsport.

Moderaterna
Fortsatt god dialog med ridskolorna om deras behov. Idrotts- och fritidsnämnden bedriver också ett aktivt arbete för att föreningslivet ska få bättre förutsättningar att nå de barn som inte nås idag. Det kan förhoppningsvis leda till att fler barn hittar hem i stallet, på olika sätt.

Socialdemokraterna
Genom att satsa på föreningslivet samt att göra det möjligt för barn låna sportutrustning gratis

Sverigedemokraterna
Se ovan!

Vänsterpartiet
Kommunen behöver sammantaget stärka föreningslivet och idrott- och fritid. Det behövs resurser och ett starkare samarbete. Det måste också vara lättare för människor att nyttja kollektivtrafiken genom bättre turtäthet och lägre avgifter och ungdomskort för ungdomar.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Miljöpartiet
Hästsporten och hästnäringen är viktiga för Sverige, för landsbygden och för människors fritid. Miljöpartiet värnar om detta och arbetar för en positiv utveckling för hästverksamheten. Därför har Miljöpartiet bland annat föreslagit att en ny hästpolitisk utredning ska göras, med ett helhetsgrepp om sektorn. Den senaste hästpolitiska utredningen är över 20 år gammal. Sedan dess har utvecklingen varit mycket positiv – samtidigt som det finns ett antal utmaningar som behöver lyftas. Exempelvis behöver ridskoleverksamheten belysas och ges bättre förutsättningar som är mer likvärdiga jämfört med annan idrottsverksamhet, kopplat till samhällsnytta och jämlikhet. Hästverksamhet kopplat till samhällsnytta har även en utvecklingspotential inom exempelvis områden som grön rehabilitering, där hästgårdar erbjuder ett sammanhang där människor kan rehabiliteras tillbaka till arbetslivet, integration, där hästgårdar erbjuder ett sammanhang där människor från andra länder kan närma sig språk, arbetsliv och kultur, friskvård, stöd och terapi osv. Hästgödsel är idag ofta ett kvittblivningsproblem för hästhållarna, det ska enligt lag hanteras som miljöfarligt avfall. Men hästgödsel är en resurs, både näringsmässigt och energimässigt, inte miljöfarligt avfall. Hästgödsel och matavfall kan med fördel samrötas till biogas. Och på samma sätt som jordbruket länge arbetat med att minska övergödningen kan hästnäringen bidra till att bättre ta tillvara den näring som finns i hästens gödsel. Samhället har mycket att vinna på att göra det enkelt att starta och vara småföretagare med hästen i fokus. Som det är nu, händer det alltför ofta att den som vill starta hästföretag känner sig motarbetad av Skatteverket och på oklara grunder blir nekad F-skattebevis. Det finns många utvecklingsmöjligheter för företag med anknytning till hästar, miljömässiga, ekonomiska, sociala, kulturella och tekniska: • Hästar kan bidra till folkhälsan, fungera förebyggande, terapeutiskt och rehabiliterande.  • Hästanläggningar kan fungera som kunskapscentrum, fritidsgård och lokal resurs. • Affärs- och företagsutveckling kan ske utifrån ett hästnäringsperspektiv.  • Hästar kan bidra till att vårda naturen, inte minst att hålla landskapet öppet. I stallet lär man sig att ta ansvar tillsammans med stallkompisar oavsett kön och ålder, att samarbeta och att leda. Detta är ovärderliga kunskaper i det framtida arbets- och samhällslivet.

Engelbert_Group