1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Liberalerna
Vi har varit i opposition

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Socialdemokraterna
Vi har varit i opposition

Sverigedemokraterna
Vi har varit i opposition

Vänsterpartiet
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Liberalerna
Ja 

Miljöpartiet
Ja 

Socialdemokraterna
Nej

Sverigedemokraterna
Ja 

Vänsterpartiet
Nej

2A. På vilket sätt?


Centern
Finns flera ridanläggningar i kommunen inklusive ridhus. Har försökt under flera år få till någon form av ridgymnasium.

Liberalerna
Arbetat för att vidareutveckla ridanläggningen för alla olika ridsporter, förhoppningsvis även med ridskola, och genom att försöka skapa ridstigar ute i odlingslandskapet.

Miljöpartiet
Idrott- och fritidsnämndens budget är jämställd och jämlik, och barn- och ungdomar är prioriterade när det gäller halltider etc. Det finns goda möjligheter att ta sig med kollektivtrafik till till riskola/ridhus. Vi har verkat för en utökning av antalet ridleder i kommunen.

Sverigedemokraterna
I vårt budgetförslag lyfte vi att möjliggöra för alla barn att kunna delta på sporter och fritidsaktiviteter däribland ridsporten på lika villkor

2B. Varför inte?


Socialdemokraterna
Vårt fokus har legat på vård och omsorg och vi har under stor del varit drabbat av utmaningar av pandemin, tyvärr.

Vänsterpartiet
Inom Höganäs kommun finns ingen renodlad ridskola. Det finns verksamheter som bedriver andra saker kombinerat med ridledktioner och det finns en ryttarförening. Vill en hitta en "riktig" ridskola får en söka sig utanför kommunens gränser. Det är svårt att engarera sig i en fråga som inte finns.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Skapa fler förutsättningar så att barn kan få deltaga i ridskoleverksamhet.

Liberalerna
Fortsätta med det arbetet vi har påbörjat tillsammans med de olika ryttarföreningarna.

Miljöpartiet
Vårt mål är att så många barn och ungdomar som möjligt ska ges möjlighet att utöva/prova på den sport eller aktivitet som brinner för eller har intresse av. Och det är viktigt att vi fortsätter med de föreningsstöd som finns idag. Vi hade gärna sett att även fler med barn och ungdomar med utländsk bakgrund hade fått möjlighet att upptäcka hästar och ridsport.

Socialdemokraterna
I vårt kommunala handlingsprogram vill vi jobba för att stimulera att fler ska kunna utöva, bla, ridsport oavsett socioekonomisk status.

Sverigedemokraterna
Fokus på att få barn ut i aktiviteter överhuvudtaget. Just ridsporten kan vara väldigt långt från vissa barn, både ekonomiskt och den fysiska distansen. Därför måste det möjliggöras så det blir lika för alla.

Vänsterpartiet
Det viktigaste med ridsport är att det ska vara tillgänglig för fler, att det ska vara en arena för barn och ungdomar med funktionsvariationer samt att det är viktigt att vi som kommun ser över hur vi kan stötta ekonomiskt så att ridsport blir tillgängligt för fler.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Centern
Finns ridstigar i anslutning till Kullaberg. Gamla järnvägsspåret mellan Höganäs tätort och Mjöhult/Svedberga kulle kan man rida.

Miljöpartiet
Hästsporten och hästnäringen är viktiga för Sverige, för landsbygden och för människors fritid. Miljöpartiet värnar om detta och arbetar för en positiv utveckling för hästverksamheten. Därför har Miljöpartiet bland annat föreslagit att en ny hästpolitisk utredning ska göras, med ett helhetsgrepp om sektorn. Den senaste hästpolitiska utredningen är över 20 år gammal. Sedan dess har utvecklingen varit mycket positiv – samtidigt som det finns ett antal utmaningar som behöver lyftas. Exempelvis behöver ridskoleverksamheten belysas och ges bättre förutsättningar som är mer likvärdiga jämfört med annan idrottsverksamhet, kopplat till samhällsnytta och jämlikhet. Hästverksamhet kopplat till samhällsnytta har även en utvecklingspotential inom exempelvis områden som grön rehabilitering, där hästgårdar erbjuder ett sammanhang där människor kan rehabiliteras tillbaka till arbetslivet, integration, där hästgårdar erbjuder ett sammanhang där människor från andra länder kan närma sig språk, arbetsliv och kultur, friskvård, stöd och terapi osv. Hästgödsel är idag ofta ett kvittblivningsproblem för hästhållarna, det ska enligt lag hanteras som miljöfarligt avfall. Men hästgödsel är en resurs, både näringsmässigt och energimässigt, inte miljöfarligt avfall. Hästgödsel och matavfall kan med fördel samrötas till biogas. Och på samma sätt som jordbruket länge arbetat med att minska övergödningen kan hästnäringen bidra till att bättre ta tillvara den näring som finns i hästens gödsel. Samhället har mycket att vinna på att göra det enkelt att starta och vara småföretagare med hästen i fokus. Som det är nu, händer det alltför ofta att den som vill starta hästföretag känner sig motarbetad av Skatteverket och på oklara grunder blir nekad F-skattebevis. Det finns många utvecklingsmöjligheter för företag med anknytning till hästar, miljömässiga, ekonomiska, sociala, kulturella och tekniska: • Hästar kan bidra till folkhälsan, fungera förebyggande, terapeutiskt och rehabiliterande.  • Hästanläggningar kan fungera som kunskapscentrum, fritidsgård och lokal resurs. • Affärs- och företagsutveckling kan ske utifrån ett hästnäringsperspektiv.  • Hästar kan bidra till att vårda naturen, inte minst att hålla landskapet öppet. I stallet lär man sig att ta ansvar tillsammans med stallkompisar oavsett kön och ålder, att samarbeta och att leda. Detta är ovärderliga kunskaper i det framtida arbets- och samhällslivet.

Engelbert_Group