1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Liberalerna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Miljöpartiet
Annat

Vänsterpartiet
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Liberalerna
Ja 

Miljöpartiet
Nej

Vänsterpartiet
Ja 

2A. På vilket sätt?


Centern
Det finns två större ridskolor i kommunen. Båda ligger stadsnära med god tillgång till kollektivtrafik. Sedan finns det ytterligare ett par ridskolor som ligger på landsbygden. Tyvärr är tillgången till kollektivtrafik där begränsad. Kultur-och fritidsnämnden arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor, för att barn och ungdomar ska kunna idrotta på jämställda villkor. Anläggningarna, både ridskolorna och de föreningsägda anläggningarna utan ridskola är i godtagbart skick och de är i allmänhet väl tillgänglighetsanpassade. Centerpartiet är med och styr i minoritet vilket innebär att vi tyvärr inte fått igenom så stora satsningar på ridsporten som vi önskat men vi säkerställer att frågorna är med på agendan. Likaså har vi arbetat för att större uppmärksamhet ska finnas på hästrelaterade frågeställningar i arbetet med översiktsplaner och detaljplaner.

Liberalerna
Det satsat på att ge samma ekonomiska stöd som andra idrotter och man har även tittat över olika ridvägar.

Vänsterpartiet
Vi har i synnerhet drivit perspektivet att barnkonventionen skall användas vid avvägningar mellan bland annat ridsport och annan rekreation. Ridande barn skall precis som andra barn ges en tydlig möjlighet att uttrycka sin åsikt och därmed påverka vilka beslut som fattas. Mer på regional än kommunal nivå har vi även försökt lyfta kollektivtrafikens linjedragning och turtäthet på kvällar och helger när många vill ta sig till fritidsverksamheter, däribland ridsport. Arbetsmiljön på några av de hästanläggningar som finns i kommunen är alldeles uppenbart inte acceptabla vilket visats genom återkommande medierapportering kring yngre ledare/praktikanter på ridskolor.

2B. Varför inte?


Miljöpartiet
Då Miljöpartiet i Kristianstad inte suttit i kommunfullmäktige har vi inte haft någon arena att bedriva politik på.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Centerpartiet har flera hästrelaterade frågor med i vårt övergripande kommunala valprogram. Det handlar bland annat om att skapa fler ridvägar och ridslingor samt att säkerställa att det finns parkeringsmöjligheter i anslutning till dessa för att tillgängliggöra dem även för de som inte bor i direkt anslutning. Vi kommer även arbeta för att skapa en föreningsgemensam ridsportarena/tävlingsplats till exempel vid Norra Åsum. Vi kommer fortsätta att bevaka att ridsporten behandlas likvärdigt andra idrotter vid till exempel fördelning av bidrag. En mycket viktig fråga för oss är att säkerställa att hästen får en naturlig plats i samhällsplaneringen, att hänsyn tas till hästverksamheter. Vi måste arbeta för att ridskolorna har tillgång till de arealer som krävs för en god hästhållning och inte blir inringade av bebyggelse och verksamheter så att hästhållningen försvåras och uteritter omöjliggörs.

Liberalerna
Ge bra möjligheter till stöd i form av aktivitetsstöd och olika investeringsbidrag som man kan söka. Alltså inget riktat stöd utan samma som övriga föreningar.

Miljöpartiet
Vi i Miljöpartiet är angelägna om att underlätta barn och ungdomars deltagande i idrott och föreningsliv. Vi har inget specifikt förslag men ser att ridsporten bidrar mycket positivt till barns utveckling och deras kunskap, kännedom och respekt för djur och natur.

Vänsterpartiet
Vi har försökt lyfta barnkonventionen och barns rätt till inflytande på alla nivåer i kommunen. Vi kommer även att fortsätta lyfta frågan om trygg praktik och en god arbetsmiljö för alla kommunens elever där en viktig del är de som praktiserar vid ridanläggningar. Kollektivtrafikens turtäthet kommer vi utifrån många aspekter att fortsätta driva i regionfullmäktige

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Centern
Stort tack för att ni genomför denna undersökning, det behövs mer hästperspektiv i den kommunala politiken!

Miljöpartiet
Vi ser att kommunen och föreningarna behöver stärka sitt samarbete för att hitta bra lösningar på olika typer av frågor, till exempel markfrågor.

Engelbert_Group