1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Liberalerna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Moderaterna
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Socialdemokraterna
Vi har varit i opposition

Vänsterpartiet
Annat

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Liberalerna
Ja 

Miljöpartiet
Nej

Moderaterna
Ja 

Socialdemokraterna
Ja 

Vänsterpartiet
Nej

2A. På vilket sätt?


Centern
I sitt remissvar på kommunens förslag på ny översiktsplan lyfte Centern som enda (!) parti att ridsporten är viktig för kommunens invånare och skrev bland annat följande: "Centerpartiet vill påpeka att Ridsporten utgör Sveriges näst största ungdomsidrott, har högst andel kvinnor av landets alla idrottsförbund (90%) och har nationellt ca 500 000 utövare (källa: Svenska ridsportförbundet). Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt att den knappt omnämns i den föreslagna översiktsplanen. Ur kommuninvånarnas perspektiv är det av stor vikt att kommunen säkerställer att det finns tillgång till ridanläggningar inom kommunen, inte minst en ridklubb med fungerande ridskoleverksamhet. Lomma ridklubb finns i Habo Ljung, behovet av ridhus, ridbanor och ridstigar är viktiga för verksamheten och bör därför lyftas fram och säkerställas i den nya översiktsplanen."

Liberalerna
Ja, vi har gjort markköp som ska underlätta för ridsportklubben, Vi satsar också på ridvägar i samma utsträckning som andra rekreationsslingor.

Moderaterna
Kommunen har gjort en stor investering i ett markköp som syftar till att ridklubben ska kunna bygga ett nytt ridhus.

Socialdemokraterna
Arbetat för beslut om nytt ridhus vilket det varit stort behov av. Arbetat för jämställdhet i föreningsbidragen, där inte minst kostnader för ridsport kontra t ex fotboll diskuterats och tagits hänsyn till.

2B. Varför inte?


Miljöpartiet
Bidrag till föreningar hanteras en gång per mandatperiod av fritidsnämnden där vi inte är representerade. Stöd till ungdomsaktiviteter inom föreningar prioriteras redan idag.

Vänsterpartiet
Har ej haft mandat i kommunfullmäktige

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
För Centerpartiet är det viktigt att kommunen på olika sätt stöttar och främjar ridsporten i kommunen, inte minst den lokala ridklubben genom t ex säkerställa att det finns ändamålsenliga områden avsatta för verksamheten samt genom att lämna föreningsbidrag.

Liberalerna
Fortsätta se till att ridklubbarna får bra förutsättningar att utöva sin verksamhet.

Miljöpartiet
Inom kommunen finns en ridskola

Moderaterna
Vi kommer fortsätta arbetet med det kommande nya ridhuset och de förbättringar som kommer kunna att genomföras för ridsporten med anledning av det. Ridsportens villkor är högt prioriterat för Moderaterna i Lomma kommun.

Socialdemokraterna
Se till att kommunikationerna till och från ridhuset blir tillräckliga. Fortsätta arbeta för rättvisa föreningsbidrag

Vänsterpartiet
All form av fritidsaktivitet för barn- och ungdomar är värt att stödja

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Centern
Centerpartiet är ett parti som verkar för de landsbygden och de gröna näringarna, ridsporten är därför viktig att lyfta fram och värna om

Miljöpartiet
-

Engelbert_Group