1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

FörNyaLund
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Liberalerna
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Moderaterna
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Socialdemokraterna
Vi har varit i opposition

Sverigedemokraterna
Vi har varit i opposition

Vänsterpartiet
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

FörNyaLund
Ja 

Liberalerna
Ja 

Miljöpartiet
Ja 

Miljöpartiet
Ja 

Moderaterna
Ja 

Socialdemokraterna
Ja 

Sverigedemokraterna
Ja 

Vänsterpartiet
Ja 

2A. På vilket sätt?


Centern
Lunds kommun har under perioden fattat beslut om att bygga en helt ny ridanläggning för ca 172 miljoner. Den gamla är i dåligt skick men kommer att rustas upp så att den är säker att använda i väntan på den nya anläggningen.

FörNyaLund
Vi har arbetat aktivt för att vi skall ha tillgång till ridanläggingar inom staden dit alla kan nå med kollektivtrafik.

Liberalerna
Vi har jobbat aktivt under hela mandatperioden med att förbättra ridsportens förutsättningar och stärka barnens möjligheter att delta i ridsport. Vi har bland annat genomdrivit byggandet av en ny ridskoleanläggning i norra Lund, förbättrat villkoren för föreningslivet genom en kommunal föreningslots och bibehållit nivåerna till föreningslivet utifrån 2019 års deltagarsiffror för att minimera de negativa effekterna av covid-19-pandemin på föreningslivet. Den nya ridanläggningen kommer att vara strategiskt placerad så att den kan nås enkelt med både cykel och kollektivtrafik. Anläggningen kommer att uppfylla höga krav vad gäller miljö, arbetsmiljö och djurskydd, med goda möjligheter till uteritter och med plats för lösdrift för ridskolehästarna. Anläggningen kommer även att vara tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsnedsättning. Det finns gott om ridvägar i anslutning till de befintliga ridanläggningarna i kommunen, men vi jobbar ständigt med att kommunen ska bli ännu bättre i att skapa de bästa förutsättningarna för personer som vill utöva ridsport.

Miljöpartiet
Mp röstade för att finansiera byggandet av ny ridanläggning som ska ersätta Lunds Civila Ryttraförenings nuvarande. Detta trots att det upphandlade priset var för högt! Vi motiverade detta med att ridsporten ( tjejsport) får för lite resurser i förhållande till t ex bollsport och om inte beslut tagits så fanns risk för många års fördröjning, om det ö h t hade blivit en ny ridanläggning. Och LCR uppfyller inte i dagsläget djurskyddslagen m t p hästarnas möjlighet till utevistelse, eftersom deras utomhusytor har beskurits av vägar och bebyggelse genom åren. Vilket kommunen godkänt. Mp framhåller också hästars betydelse för personer med psykisk ohälsa, påtalar hästars fantastiska inkännande förmåga och deras rogivande inverkan. (Att bara sitta och lyssna på en häst som tuggar hö är rogivande)

Miljöpartiet
Vi har agerat för att ett av kommunen i samverkan med Östra Torns ryttarsällskap ska kartlägga föreningens behov av omklädningsrum och skötsel av ridanläggningen samt att se över avtal med Östra Torns ryttarsällskap för att få ett avtal som bättre svarar mot föreningens behov. Ryttarsällskapet riktar sig uteslutande till barn och ungdomar upp till 20 år. På grund av vårt förslag om detta ska kommunen se över alla avtal med ridsportsföreningar. Vi har också medverkat till att planeringen av bygget av en ny ridsportsanläggning på Norra Fäladen ska kunna fortsätta, trots fördyring av byggandet, dvs vi har medverkat till att öka anslagen för den nya ridsportsanläggningen. Den nya anläggning kommer att ersätta den gamla anläggningen vid Getingevägen/Smörlyckan. Det nya ridhuset kan beskrivas som en hållbar satsning för unga, det är en anläggning som har miljö och hälsa i fokus, både personalens, elevernas och hästarnas. Det blir lätt att ta sig dit med buss och cykel.

Moderaterna
Vi har fattat beslut om en ny ridanläggning med en placering som gör det säkrare för barn att ta sig till anläggningen än vad som är fallet idag.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna har under mandatperioden verkat för att stärka finansieringen av idrottsverksamheter, där ridsporten är en viktig del. Vi prioriterar ett Lund där vi skapar förutsättningar för att alla lundabor ska ha möjlighet att ta del av idrottslivet – det är viktigt för barns utveckling och folkhälsa. I allmänhet har vi verkat för ett brett och aktivt kultur-, fritid- och idrottsliv. Detta genom att arbeta för att alla barn har lika förutsättningar att delta och ta del av aktiviteter. I synnerhet har vi fortsatt kämpa för att förverkliga det nya ridhuset på Ladugårdsmarken.

Sverigedemokraterna
I Kultur- och fritidsnämnden har vi stöttat en skrivelse om att i dialog med Östra Torns ryttarsällskap ta reda på föreningens behov avseende ridanläggningen som föreningen nyttjar samt genomföra en översyn av samtliga ridföreningars avtal med Lunds kommun.

Vänsterpartiet
Beslutet att bygga ett nytt ridhus i Lunds kommun har varit en stor fråga under 2021. Vi i Vänsterpartiet bevakade att detta beslut skulle bli så bra som möjligt för kommunens utövare av ridsport och samtidigt uppnå högt ställda krav på hållbarhet, kvalitet och tillgänglighet. Beslut har fattats om att se över de avtal kommunen har med olika föreningar inom ridsport. En sådan översyn tror vi behövs för att säkerställa att samtliga föreningar får likvärdigt stöd av kommunen. Eftersom vi är i opposition har vi begränsade möjligheter att påverka poltiken t.ex. avseende kultur- och fritidsnämndens budget. Men våra förslag handlar alltid om att ge verksamheten tillräcklig finansiering - inga nedskärningar - och att säkerställa barns och ungas tillgång till idrott och kultur.

2B. Varför inte?


3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Centerpartiet kommer att arbeta särskilt för jämställda villkor och bidrag till alla ungdomars idrottsverksamheter, oavsett vilket kön de av tradition vänder sig till. Vi kommer också att öka samarbetet med olika föreningar och arbeta för en idrotts/kulturcheck.

FörNyaLund
Vi arbetar för ett nytt ridhus i Lund med bättre möjligheter för barn och handikappade att få möjlighet till att lära sig rida, utöva ridsport samt hantera hästar.

Liberalerna
Vi kommer fortsätta att arbeta aktivt med att förbättra villkoren för ridsporten och de föreningar som är verksamma inom detta område. Ridsporten spelar en viktig roll för att främja både barns och vuxnas välmående, såväl psykiskt som fysiskt, och därför ligger det även i kommunens intresse att skapa goda förutsättningar för ridsport. Genom den nya ridanläggningen i norra Lund vill vi säkra framtiden för en öppen ridskola där så många barn som möjligt får möjlighet att ta del av ridsport och där såväl djurskötsel som ridning lärs ut. Vi kommer även att fortsätta jobba för att kommunen ska tillhandahålla god tillgänglighet till ridvägar och att ridsport behandlas jämställt med typiska killdominerade sporter, såsom fotboll.

Miljöpartiet
Vi kommer att fortsätta att framhålla hästkontaktens stora värden både fysiskt och psykiskt och målet är att alla ska få en chans att får närkontakt med hästar

Miljöpartiet
Vi kommer att bevaka att inga nya hinder för det nya ridhuset sätts upp av motståndarna till anläggningen. Vi kommer också att se till att det blir rättvisa hyresvillkor och verksamhetsvillkor för samtliga ridsportföreningar, speciellt med inriktning på barn och unga.

Moderaterna
Genom att genomföra den beslutade byggnationen. Detta tar lite tid, med hänsyn till alla kringaktiviteter som byggnationen medför. Vidare görs en översyn samman med andra ridanläggningar.

Socialdemokraterna
Satsningar på ridsporten kan inte stanna vid byggandet av en ny anläggning på Ladugårdsmarken. Vi måste fortsätta arbetet som vi påbörjade under förra mandatperioden med att stärka förutsättningarna för alla idrottsföreningar, inte minst ridsporten. Därutöver ser vi stora brister i hur, inte minst, idrottsrörelsen har hanterats från politiskt håll den senaste mandatperioden. Vi behöver se över det befintliga stödet till och förutsättningarna för ridsporten så att det råder jämlika och bra villkor i hela kommunen. Barn och unga ska ha tillgång till idrottsverksamhet oavsett var i kommunen de bor. De ideellt engagerade inom idrottsrörelsen gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera barn och unga. Föreningarna måste få fortsätta sitt arbete och kunna erbjuda en bra och kontinuerlig verksamhet, därför behöver vi fortsätta arbeta för ett närmare samarbete.

Sverigedemokraterna
Det kommer byggas ett nytt ridhus i Lund. Det borde byggts för länge sedan och har dragit ut på tiden för mycket. Det är bra att det blir ett nytt ridhus, men vi hade önskat ett annat läge än där det kommer placeras.

Vänsterpartiet
Förutom bygget av ridhuset som vi tror kommer bli väldigt bra, driver vi alltid frågan om förbättrad kollektivtrafik i HELA kommunen (även om detta i första hand är en fråga för regionen). I många år har vi i kommunens kultur- och fritidsnämnd lyft att kommunens idrottsplatser och friluftsområden (hit räknar vi också ytor för ridsporten) måste utökas och utvecklas när befolkningen växer. Vi har också i våra budgetförslag lagt stora satsningar för att rusta upp befintliga områden och investera i naturområden. Vår politik inom fritidsområdet betonar alltid idrottens och kulturens möjlighet att skapa jämlikhet. Inom politiken ska vi göra vad vi kan för att säkra lika tillgång till t.ex. ridsport.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


FörNyaLund
FörNyaLund har under mandatperioden varit drivande för att en ny, stor och modern kommunal ridanläggning äntligen skall skapas i Lund. Detta har v kunnat göra då vi har ordförande posten i Kutlur- och fritidsnämnden. Tyvärr, sjabblade andra pariter bort det bygglov vi redan hade för en sådan anläggning varför den nu är försenad ytterligare ett år!

Miljöpartiet
Att rida, mocka m.m. bidrar till minskad framtida benskörhet. Inte minst nu när många fastnar vid dataskärmar är det viktigt med fysisk ansträngning för att stärka skelettet. Där har samhället en stor ekonomisk vinst i form av minskad benskörhet och därmed minskat lidande. De som rider/tillbringar tid med hästar lär sig också att se skillnad på hö och halm!

Miljöpartiet
Miljöpartiet är angeläget om att ridsporten ges likvärdigt stöd och ekonomiska resurser som de manligt dominerade sporterna.

Socialdemokraterna
Vi vet att ridsporten inte bara är bra för folkhälsan, utan skapar även förutsättningar för unga tjejer och killar att lära sig bland annat ledarskap och att ta ansvar. Dessutom är det av vikt att kommunen får ta en mer självklar plats vid olika event inom ridsporten. Detta genom att satsa mer på att utveckla den potential som finns med anläggningar i till exempel Flyinge – en anläggning som är unik för Sverige.

Engelbert_Group