1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Annat

Moderaterna
Annat

Sverigedemokraterna
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Moderaterna
Ja 

Sverigedemokraterna
Ja 

2A. På vilket sätt?


Centern
1) Det finns ingen kommunal ridskola, men vi har varit positiva till en ridklubbs (privat anläggning) satsning på ridskola. Tyvärr lades den ner 2019 för att för få anmälde sitt intresse. 2) Ca 60 % av aktivitetsstödet går pojkars idrottande och 40% går till flickars idrottande så det är inte jämställt. 3) Både ja och nej. Många idrotter får samma stöd genom aktivitetsstödet men fotbollen har fått stöd till anläggningar utöver detta. 4-5) Det finns ingen kommunal ridanläggning. Vet inte skicket på de privata. 6) Nej. 7) Knapert för samtliga tyvärr.

Moderaterna
Höjda aktivitetsstöd.

Sverigedemokraterna
Kommunen har tagit fram nytt stöd till föreningar, där ridsport föreningar kan ansöka om stöd.

2B. Varför inte?


3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
* Verka för att det tas fram fler ridvägar. * Vi är positiva till en ridskola för barn och ungdomar där kommunen stöttar med aktivitetsstöd med mera.

Moderaterna
Fortsatt höjda aktivitetsbidrag.

Sverigedemokraterna
Vi ser positivt på stöd till föreningar där barn och unga är verksamma, ridsporten är något som många är unga är intresserade av.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Centern
I Skurup lät kommunen anlägga en paddock tillsammans med flera ridklubbar och "experter" för ca 10 år sedan. När det var klar användes den knappt för underlaget upplevdes för dåligt. Vi har även gjort en nuläges och behovsanalys av ridsport i Skurups kommun under mandatperioden tillsammans med Skånes ridsportförbund. Dock utmynnade detta inte i någon konkret satsning. Vi behöver hjälp med "lyckade exempel" och bra metoder att till rimliga kostnader göra en satsning som verkligen lyckas. Dessutom krävs ett stort intresse och engagemang från lokala ridklubbar för att säkerställa underhåll och drift för att komma framåt i denna process!

Moderaterna
Jag är själv företagare inom hästnäringen och väl bekant med de utmaningar som finns. För kommunen är det dock viktigt med ett förhållningssätt som innebär att vi ger alla idrotter, alla föreningar och alla utövare så goda och lika möjligheter som möjligt inom ramen för kommunens storlek och kapacitet. För ridsportförbundet tror jag det är viktigt att också fortsättningsvis vidareutveckla samarbetet med andra aktörer såsom exempelvis näringslivet. Stora internationella koncerner skulle exempelvis kunna uppföra anläggningar som kopplar till GCT-satsningar eller liknande, och som tillgängliggör ridsporten för fler, individer och föreningar, landet runt? Större företags CSR-satsningar har i många fall minst lika stor potential som investeringstyngda kommuner där satsningar ofta ställs mot skolor och äldreboenden eller idrotter med lägre instegströsklar. Även samverkan med föreningar, stiftelser osv som redan har uppfört anläggningar bör kunna åstadkommas i högre utsträckning för att kunna tillgängliggöra idrotten för fler.

Engelbert_Group