1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi har varit i opposition

Liberalerna
Annat

Liberalerna
Vi har varit i opposition

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Socialdemokraterna
Vi har varit i opposition

Sverigedemokraterna
Vi har styrt tillsammans med ett eller två andra partier

Vänsterpartiet
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Liberalerna
Nej

Liberalerna
Ja 

Miljöpartiet
Ja 

Socialdemokraterna
Ja 

Sverigedemokraterna
Ja 

Vänsterpartiet
Ja 

2A. På vilket sätt?


Centern
Agerat för att alla idrotter ska behandlas lika. Försökt stoppa styrets nya tillkrånglade system för föreningar att söka pengar.

Liberalerna
Liberalerna driver på för att föreningsbidragen inte skall minska. Vi driver också på för att föreningsbidrag främst skall gå till föreningars barn och ungdomsverksamhet. Vi vill också införa en särskild premie i systemet för föreningsbidrag, till föreningar med lika många utövare som är pojkar och flickor. En jämställdhetsbonus. Detta arbetade vi för i slutet av den period då Liberalerna hade ordförandeposten i aktuell nämnd, men detta förändrades plötsligt på grund av att ett annat parti i dåvarande samarbete avbröt samarbetet och ändrade majoritetsförhållandena i kommunen.

Miljöpartiet
Som parti kämpar vi för mer kollektivtrafik, så att det ska vara lätt att ta sig till ridskolor/ridanläggningar alla dagar i veckan.

Socialdemokraterna
Utifrån revisionens utlåtande om hur våra bidrag fördelas uppdaterades denna vilket i synnerhet bla påverkade våra ridskolor som får ta del av mer bidrag än tidigare.

Sverigedemokraterna
Vi har ett ridhus i anknytning till Pågatågstation, Vi har ingen fritidsnämnd, men nytt bidragssystem strävar efter röd tråd och satsning på barn o ungdom. Alla stöttas lika, samt genom verksamhetsbidrag. De är tillgänglighetsanpassade och i medelgott skick. Vad som anges uppfyller anläggningarna miljö, arbetsmiljö- och djurskyddskraven. Finns inte med i ÖP Finns vissa utpekade vägar/stigar i kommunen men inte specifikt.

Vänsterpartiet
Vi har jobbat aktivt för att hela förenings- och idrottslivet ska få förutsättningar att leva och utvecklas - inte bara fotbollen.

2B. Varför inte?


Liberalerna
Ridsporten är utbredd i kommunen. Vi har många utövare. Verksamheten stöds på olika sätt av kommunen inom ramen för föreningsstöd. Men detta har inte stärkts i någon betydande grad. Snarare varit på samma nivå som tidigare.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Om vi kommer till makten: Förenkla och underlätta för alla idrottsföreningar. Stötta större evenemang hos de två stora ryttarföreningarna, Kågeröds RF och Trolleholms RF. Vi vill gärna tillsätta en landsbygdsutvecklare som skulle kunna arbeta med ridvägsfrågor och att hjälpa till att utveckla de två större föreningarna och ponnyridskolan.

Liberalerna
Vi vill ge föreningar med jämn fördelning mellan pojkar och flickor utökat stöd. Då ridsporten riktar sig till alla så skulle det vara en väg att stärka alla barns möjlighet. Vi vill också stärka föreningslivet generellt med möjlighet till stöd för att lära sig grunderna i att driva föreningar samt skapa nya arenor för föreningarna att rekrytera nya medlemmar.

Liberalerna
Vi kommer att driva frågan om bra föreningsbidrag, stärka kommunens stöd till föreningar avseende utbildning samt fortsätta att driva på för en "jämställdhetsbonus", vilket kommer att gynna ridsporten mer än till exempel fotbollen.

Miljöpartiet
Vi fortsätter att driva frågan om bättre kollektivtrafik i kommunen. Det måste bli lättare att ta sig till och från ridanläggningar för den som åker kollektivt, även på helger. Det gäller till exempel ridskolan i Ask, där det är glest mellan bussarna på helgerna och en tur måste förbeställas minst två timmar i förväg.

Socialdemokraterna
Vårt parti kommer stärka barns möjligheter till alla sporter/akiviteter. Det går att se i vår budget som vi lagt under mandatperioden. Vi kommer fortsätta satsa på barn och ungdomars fritidsaktiviteter.

Sverigedemokraterna
Stöd till ridskolor med hyresbidrag, ge möjlighet i samband med lov och annat prova på ridning. Samt är positiva till att kommunen ska vara delaktiga vid olika event.

Vänsterpartiet
Vi lever i en hästtät landsbygdskommun och vill utreda möjligheter till ökat stöd till och samverkan mellan kommun och föreningsliv. Idag upplever vi att hästsporten, i likhet med ett flertal andra idrotter är underprioriterade.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Sverigedemokraterna
Vi ser över samarbetet mellan kommunens ryttarföreningar, stöttar vid arrangemang och har aktiviteter vid lov och på anläggningarna. Kommunala driftsbidrag och andra möjligheter till kommunala bidrag

Engelbert_Group