1. Vilket inflytande har partiet haft under den större delen av innevarande mandatperiod?


Centern
Vi styrt genom att vara en del av en bred koalition

Miljöpartiet
Vi har varit i opposition

Socialdemokraterna
Vi har varit i opposition

Sverigedemokraterna
Vi har varit i opposition

Vänsterpartiet
Vi har varit i opposition

2. Har partiet under denna mandatperiod agerat för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun?


Centern
Ja 

Miljöpartiet
Nej

Socialdemokraterna
Nej

Sverigedemokraterna
Ja 

Vänsterpartiet
Nej

2A. På vilket sätt?


Centern
Vi har haft dialog med Skånetrafiken för att förbättra hållplatslägena kring svampakorsetoch få kollektivtrafik till Bollerup. Vi har under mandatperioden gjort om föreningsstödsystemet för att ge bättre förutsättningar för alla idrotter, men även kulturföreningar. Vid omläggningen av föreningsstödet skjuter kommunen till mer resurser. Ridanläggningarna är såvitt kommunen vet i gott skick. Hästintressen finns med i arbetet när vi tar fram ÖP. Vi har under mandatperioden arbetat fram ridslingor i närheten av Tomelilla tätort.

Sverigedemokraterna
Budgeten är jämställd och jämlik. Har inte fått några önskemål på de senaste två åren från någon ridklubb eller organisation utöver vanligt aktivitetsstöd.

2B. Varför inte?


Miljöpartiet
Vi är ett litet parti som stöttar alla föreningar för ungdomar i den mån vi kan

Socialdemokraterna
Det har inte varit aktuellt.

Vänsterpartiet
Vi har inte drivit ridsport specifikt utan påpekat att kommunen även måste stödja fritidsintressen för flickor och pojkar som inte är intresserade av fotboll, att öka anslag till alla föreningar generellt.

3. På vilket sätt kommer ert parti att agera för att stärka barns möjligheter inom ridsporten i er kommun under kommande mandatperiod?


Centern
Vi vill återinföra fritidschecken som alla barn och unga erhållit(men som S, V, MP och SD tagit bort). Fritidschecken utjämnar skillnaderna mellan föräldrars förutsättningar att ge barnen goda fritidsvillkor. Fullt ut införa nya föreningsstödet som likställer olika idrotter och föreningar. Införa Ängelholmsmodellen och släppa in föreningslivet i skolan. Fortsätta bygga ridleder, förbättra tillgänglighet.

Miljöpartiet
Vi har redan diskuterat det ur ett jämställt perspektiv

Socialdemokraterna
Beror på efterfrågan

Sverigedemokraterna
Vi stärker alltid barns möjligheter.

Vänsterpartiet
Vi har i partigruppen diskuterat olika alternativ och det är på förslag att lägga in en motion till kommunfullmäktige om att se över möjligheterna till en kommunal ridskola, alternativt stödja en ridskola med kommunala medel.

4. Har du något annat som du vill berätta till oss i Skånes Ridsportförbund kan du gärna skriva några rader nedan.


Miljöpartiet
På vilket sätt behöver ni bli stöttade?

Vänsterpartiet
Vi anser att barnens och ungdomarnas fritid är mycket viktig och att en fungerande fritid bidrar till att göra Tomelilla till en attraktivare kommun. Ett förslag är att någon representant från er kommer och informerar politiker på ett kommunfullmäktigemöte. Lycka till med er viktiga arbete.

Engelbert_Group